Vad heter du, din bakgrund?  Din relation till Agile Academy?

Sten Düring. Jag har tio års erfarenhet av systemförvaltning och företagsledning.

Jag är för närvarande rektor på Agile Academy.


Berätta kort om de agila utbildningar. 

Vi har tre utbildningar för tre olika yrkesroller inom produktutveckling, huvudsakligen inriktad mot IT. De går under beteckningarna CAP, CAPO och CAT. De formella namnen är Certifierad Agil Projektledare, Certifierad Agil Produktägare och Certifierad Agil Testare. Certifierad eftersom vi erbjuder ett certifieringstillfälle till respektive yrkesroll inom ramen för utbildningarna.

 

Vad är mer specifik skillnaden på CAP och CAPO?


Den agila projektledaren har oftast en mer coachande roll än den traditionella. Yrkesrollen är huvudsakligen processledande, och tenderar därför att huvudsakligen fokusera på arbetsledning av arbetsgruppen. Detta återspeglas i utbildningen. Produktägaren är krav och resultatansvarig, vilket medför att arbetet fokuserar på beställaren och beställarens behov.
Förenklat kan vi uttrycka det som att CAP förbereder studenten på att arbeta inåt i den egna organisationen, och att CAPO förbereder studenten att arbeta mot kund.

 

Hur är lärarna och lokalerna? Klassen?


Lärarna är i allmänhet yrkesverksamma som konsulter inom sina ämnesområden, vilket säkerställer att deras kunskaper svarar mot en marknadsaktuell situation.
Vi har våra lokaler på norra Södermalm, ett stenkast från Medborgarplatsen.
För närvarande har våra studenter antingen påbörjat den praktik som ingår i utbildningen, LiA, eller befinneer sig i slutfasen inför att påbörja sin LiA.

 

Din syn på pedagogik? 


Undervisning är en term behäftad med stora problem -- stora nog för att jag ska ställa mig tveksam till att använda ordet över huvud taget. Min syn är att en utbildningsanordnare ska skapa en god kontext för lärande, och tillhandahålla olika verktyg för att hjälpa studenten att lära sig.
I de verktygen ingår självklart föreläsningen, men den ska enbart ge den information som studenten behöver för att kunna testa nya kunskaper i praktiken.
Det för oss till övningar och projekt, vilka inkrementellt bör återkoppla till mer och mer kunskapsinnehåll ju längre fram i utbildningen studenten befinner sig. De praktiska momenten finns där för att omvandla kunskap till kompetens, dvs förmågan att praktiskt använda sig av kunskap.
Slutligen har vi reflektionen, dvs arbetet med att försöka förstå resultatet av applicerad kompetens. Utan återkoppling minskar värdet av framför allt goda erfarenheter. Dåliga erfarenheter tenderar att vara den mest effektiva läraren eftersom de snabbare tvingar oss att omvärdera hur vi använder vår kunskap.

En iterativ och, i vissa avseenden, inkrementell kontext skapar enligt mig just den kontext som bäst stödjer inlärning.