Diagnosklassificering bild

Diagnosklassificering

Arbetar du som medicinsk sekreterare en efterfrågad kompetensutveckling? Den här kursen ger dig precis vad du behöver.

Du lär dig att självständigt koda och klassificera diagnoser och åtgärder enligt gällande regler och anvisningar. Du får även kunskap om etiska frågor som kan uppstå vid kodning samt klassificeringens påverkan på statistik, verksamhetsuppföljning och forskning.

Medicinska sekreterare/läkarsekreterare/vårdadministratörer som har en äldre och kortare utbildning har inte den kursen i sin tidigare utbildning, detta i sin tur medför extra arbetsbelastning för de som har kompetensen i diagnosklassificering och som behöver klassificera och kontrollera den medicinska dokumentationen så att rätt koder är registrerade.

Diagnosklassificering kräver att man har arbetat som medicinsk vårdadministratör, medicinsk sekreterare, vårdadministratör eller läkarsekreterare med patientrelaterad medicinsk dokumentation och har viss erfarenhet av diagnosklassificeringens betydelse i vården och konsekvenserna av dessa.

Kursen ger den studerande möjlighet att komma vidare i regionernas Kompetensstege för medicinska sekreterare i sin kompetensutveckling. Kursen ger även möjlighet att bli ansvarig inom sin enhet i diagnosklassificering.

Efter avslutad utbildning har du kunskaper om/i:

  • ska den studerande ha kunskaper om regelverket som styr diagnosklassificering och DRG-gruppering etiska frågor som kan uppstå vid kodning och vikten av opartiskhet och objektivitet
  • kunskaper om diagnosklassificering så som huvuddiagnoser och bidiagnoser/primär och sekundär klassificering inom såväl öppen- som slutenvård
  • kunskaper om klassificering av vårdåtgärder
  • kunskaper om klassificeringens betydelse för forskning och verksamheter
  • specialiserade kunskaper i klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) och om kostnad per patient (KPP).

Efter avslutad utbildning har du färdigheter i att:

  • ska den studerande ha färdigheter i att klassificera diagnoser
  • kunna göra korrekta kodningar av tillstånd och åtgärder, utifrån patientjournaler och satta huvuddiagnoser och bidiagnoser
  • kunna redogöra för etiska perspektiv vid kodning
  • kunna söka information om nyheter och uppdateringar i ICD-10-SE.

Du kommer också ha kompetenser för att:

  • självständigt kunna klassificera och koda diagnoser och åtgärder i enlighet med Socialstyrelsens klassificeringsanvisningar för öppen- och slutenvård enligt ICD-10-SE, Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem – systematisk förteckning.

Kursens upplägg
Helt på distans med regelbundna digitala träffar. Kursen går på deltid för att möjliggöra samtidigt arbete. De digitala träffarna spelas in för ökad flexibilitet och tillgänglighet. Allt kursmaterial finns tillgängligt på lärplattformen. Lärarledda utbildningsdagar är torsdagar, kl.9:00 - 15:00.

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan samt 6 månader heltid som läkarsekreterare, medicinsk sekreterare eller vårdadministratör.