Psykisk ohälsa, suicid & suicidprevention bild

Psykisk ohälsa, suicid & suicidprevention

Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention, 30 YH-poäng

Denna korta YH-utbildning om Psykisk ohälsa, suicid och suicidprevention vänder sig till dig som har yrkesverksamhet inom relevant inom LSS eller socialpsykiatri/psykiatri, som exempelvis skötare, boendestödjare, stödassistent eller liknande.

Forskning tyder på potentiella effekter på befolkningens psykiska hälsa med anledning av pandemin Covid-19. Psykisk ohälsa riskerar att öka på både kort och lång sikt, många riskerar att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom på grund av situationen som råder i samhället. Personer som redan har en psykisk ohälsa är extra sårbara vid yttre stressfaktorer och riskerar att försämras i sitt tillstånd.

Arbetsgivare ser ett behov av kompetenshöjning hos den omsorgsnära personalen vad gäller kunskap, färdigheter och kompetens att identifiera och hantera brukare och vårdtagare med psykisk ohälsa.

Mål med utbildningen

Yh-utbildningen ger dig spetskompetens inom psykisk ohälsa samt kunskap, färdighet och kompetens att arbeta med suicidprevention vilket medverkar till en kvalitetssäker vård och omsorg.

Utbildningen ger dig

  • Specialiserade kunskaper om risk- och friskfaktorer vid psykisk hälsa/ohälsa samt om korrelationen mellan psykisk hälsa/ohälsa och sociala kontexter.
  • Fördjupad kompetens i att uppmärksamma, förstå, planera, bemöta, dokumentera omsorg och omvårdnad om människor med psykisk ohälsa.
  • Kunskaper om vikten av suicidprevention samt kunna uppmärksamma risker för suicid.
  • Specialiserade kunskaper om vanlig förekommande psykisk ohälsa som kriser, ångesttillstånd, depressioner och psykoser.
  • Specialiserade kunskaper i att identifiera risker, uppmärksamma signaler och motverka psykisk ohälsa och risk för suicid i så tidigt skede som möjligt.
  • Utvecklade färdigheter i att tillämpa omsorg och bemötande som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande i samverkan med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå.
  • Kompetens att självständigt och tillsammans med kollegor optimera och utveckla omsorg vid psykisk ohälsa och risk för suicid.