Psykisk ohälsa hos barn och unga bild

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Kursen Psykisk ohälsa hos barn och unga vänder sig till dig som redan har minst ett års erfarenhet, motsvarande en halvtidsanställning, inom yrken såsom barnskötare, förskollärare, lärare eller andra relevanta områden inom vård, omsorg eller LSS som har en direkt koppling till barn och unga. Det inkluderar yrken som undersköterska, stödassistent, elevassistent eller liknande. Din befintliga erfarenhet och kunskap i att arbeta med barn och unga är värdefull och utgör en grund för att vidareutveckla dina färdigheter och fördjupa din förståelse inom detta område.

Kursen är på distans och omfattar 16 veckor på deltid.

Kursen
Psykisk ohälsa hos barn och unga är ett tillstånd som inte har en enkel orsak utan snarare uppstår som ett resultat av en samverkan mellan flera komplexa faktorer. Denna sammansmältning av element inkluderar genetiska faktorer, biologiska komponenter, miljöpåverkan och livshändelser. Att förstå och erkänna detta komplexa samspel är avgörande för att förebygga, diagnostisera och behandla psykiska besvär på ett effektivt sätt.

I denna kurs kommer du att utveckla en mångsidig uppsättning färdigheter inriktade på att effektivt kommunicera, bemöta och stödja barn och unga som kämpar med psykisk ohälsa. Ditt tillvägagångssätt kommer att grundas på två viktiga principer: personcentrering och salutogent förhållningssätt.

Kursen kommer också att ge dig kompetens att arbeta med ett brett perspektiv som inkluderar barn, familjer och nätverk. Du kommer att förstå vikten av att samarbeta med olika aktörer och professioner som kan bidra till att skapa en stödjande miljö.

Kursen kommer även att omfatta en fördjupad förståelse för ämnen som missbruk, spelberoende och gaming hos barn och unga. Du kommer att lära dig att känna igen dessa problem och få verktyg för att stödja de som påverkas. Dessutom kommer du att utforska hur olika medieinfluenser påverkar barns och ungas psykiska hälsa och hur man hanterar dessa utmaningar.