Geodetisk mätningsteknik – 40 YH-poäng bild

Geodetisk mätningsteknik – 40 YH-poäng

Arbetar du idag inom exempelvis bygg- och/eller anläggningsbranschen och vill lära dig Geodetisk mätningsteknik? Då är denna kurs något för dig.

I kursen geodetisk mätningsteknik varvas praktiska moment med teoretiska delar som ger dig färdigheter i att använda specialiserad utrustning som totalstationer, GPS och laserskannrar för att mäta avstånd, vinklar och höjder och mycket mer.

Vår utbildning ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta inom geodetisk mätning, med fokus på noggrannhet, precision och modern teknik.

Innehåll

I kursen geodetisk mätningstekniker ges teoretiska delar på distans och har praktiska övningar på den obligatoriska platsträffen som ger dig färdigheter i att använda specialiserad utrustning som totalstationer, GPS/GNSS och laserskannrar för att mäta avstånd, vinklar och höjder och mycket mer. Du får även lära dig om regelverk, stommätning och detaljmätning.

Kurser som ingår i utbildningen

  • Geodetisk mätningsteknik 40p poäng

Kursens syfte och mål är att ge de studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser i geodetisk mätningsteknik såsom geodetisk infrastruktur. Kursen ger det studerande kunskaper om olika svenska referenssystem, mätningstekniska regelverk, stommätning och detaljmätning. Vidare ger kursen de studerande kompetenser om olika mätinstrument: Kursen ger de studerande färdigheter i att använda de olika mätinstrumenten såsom till exempel GPS/GNSS och laserscanner. Kursen ger de studerande färdigheter i areaberäkningsmetoder Kursen ger de studerande kompetenser i att självständigt använda sig av olika typer av mätningsinstrument och självständigt identifiera och analyser och bedöma mätresultat med hänsyn till både mätinstruments prestanda och gällande regelverk.

Undervisning och platsträffar

Kursen sker digitalt, på distans. Föreläsningarna spelas in och för de som inte kan delta eller behov av repetition. Studietakten är på 50 %. Schema med datum och tider får du i god tid innan kursen. Det är en platsträff i Trollhättan som är på ca 5 dagar, som innehåller obligatoriska mätningsövningar och hantering av mätinstrument.

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen Geodetisk mätningsteknik om du uppfyller något av nedanstående:

  • Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver ovanstående ska den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper

Minst 6 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet från arbete inom Bygg och/eller anläggning eller motsvarande samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

  • Matematik 2b
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter och fylla i ett formulär för kompetenskartläggning. (Fås vid begäran.)

Urval och antagning

Vid fler behöriga sökanden än studieplatser genomförs ett urval genom särskilt prov och betyg.