Installationssamordnare solenergi – 95 YH-poäng bild

Installationssamordnare solenergi – 95 YH-poäng

Utbildningen Installationssamordnare Solenergi vänder sig till dig med yrkeserfarenhet inom solenergi- el- eller byggbranschen som vill få ledarskapsverktyg och tekniska färdigheter för att framgångsrikt leda solenergiinstallationer från start till mål. För att du ska kunna kombinera studier med arbete så bedrivs utbildningen på halvfart och till övervägande del på distans. Var med och forma en hållbar framtid genom att driva omställningen till förnybar energi!

Innehåll
Installation av solenergi präglas idag av ökade krav från kunderna och hårdare kontroller från myndigheter när det gäller bland annat arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. I ett högt arbetstempo gäller det att personalen mår bra och känner sig trygga för att kunna leverera effektiva och säkra installationer. För att detta ska fungera så spelar samordningen av installationerna en nyckelroll.

Innehållet i utbildningen är framtaget i samarbete med företag i branschen och bidrar till att yrkesverksamma personer får kunskaper och färdigheter när det gäller att leda team samt planera och genomföra projekt. Kurserna inom elsäkerhet, arbetsmiljö, solenergiteknik och byggteknik ger dig verktyg för att samordna installationer som utförs säkert, fackmannamässigt och i enlighet med gällande lagar och regler.

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Kostnader för kurslitteratur kan tillkomma samt för resor och uppehälle vid platsträffar.

Kurser som ingår i utbildningen

  • Arbetsledning 10 YH-poäng
  • Arbetsmiljö och säkerhet 15p YH-poäng
  • Byggteknik för installation på tak och mark 13p YH-poäng
  • Elsäkra installationer 12p YH-poäng
  • Praktisk projektledning 25p YH-poäng
  • Solenergiteknik vid installationssamordning 20p YH-poäng

Undervisning och platsträffar
Föreläsningar och seminarier sker på distans via vår lärplattform Mitt Nercia. Schema med datum och tider får du i god tid innan respektive kurs. Under utbildningen förekommer även ett mindre antal platsträffar i Västerås som kan innehålla obligatoriska moment.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan samt att du som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska har de kunskaper i svenska som behövs.

Särskilda förkunskaper
Ett års sammanlagd dokumenterad yrkeserfarenhet från solenergi-, elinstallations- eller byggbranschen.

Reell kompetens
Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt, till exempel genom yrkeserfarenhet. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter och fylla i ett formulär för kompetenskartläggning. (Fås vid begäran.)

Urval och antagning
Vid fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen görs ett urval baserat på yrkeserfarenhet.