Trädgårdsmästare – Hållbar park och växtproduktion

Utbildningen Trädgårdsmästare – hållbar park-och växtproduktion passar dig som redan har arbetat med skötsel av gröna miljöer eller odling under minst ett år och vill fördjupa dina kunskaper inom området. 

En trädgårdsmästare inom park- och växtproduktion har mycket goda kunskaper om skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer. Trädgårdsmästaren arbetar för att de gröna miljöerna ska vara väl fungerande, vackra och problemfria. De bedömer behov av, planerar och genomför skötselinsatser inom park, trädgård och odling. Trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion har också kunskaper och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom anläggare, arkitekter och trädgårdsingenjörer. 

Som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion kan du arbeta som trädgårdsmästare i privata och offentliga miljöer, med växthus- och frilandsodling, på handelsträdgård eller plantskola. Trädgårdsmästare kan vara anställda i offentliga förvaltningar eller privata företag inom trädgårdsskötsel eller odling. 

Utbildningen består av ett antal obligatoriska kurser och ett antal valbara kurser. De obligatoriska kurserna är gemensamma för alla och beroende på ditt intresseområde väljer du valbara kurser antingen med inriktningen ”Hållbar förvaltning och utveckling av park” eller inriktningen ”Hållbar växtproduktion”.

Dina kunskaper som trädgårdsmästare inom hållbar park- och växtproduktion är mycket efterfrågade av trädgårdsbranschen. 

Skolan har speciallokaler och resurser som är anpassade efter undervisningen: övningssalar, markbyggnadshallar, 65 ha odlingsmark, parkområden, växthus samt maskinhall med tillhörande utrustning och maskiner. Lärarna och yrkesinstruktörerna har en hög ämneskompetens, god branschkännedom och är erfarna utbildare. 

Beskrivning av erhållna kompetenser/kunskaper/färdigheter

 • Specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt arbete i gröna miljöer; park, trädgård och odling i yrkesrollen som trädgårdsmästare.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom anläggare, arkitekter, trädgårdsingenjörer.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer i yrkesrollen som trädgårdsmästare
 • Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:
 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom skötsel, odling och utveckling av gröna miljöer i yrkesrollen som trädgårdsmästare
 • Lösa sammansatta problem, prioritera och planera arbetsuppgifter i en odlings-park- eller trädgårdsmiljöer utifrån resurser i form av tid, manskraft, plats, kapital, växter, dagvatten och ekosystemtjänster
 • Kommunicera åtagande och lösningar i yrkesrollen som trädgårdsmästare på såväl svenska som engelska

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk arbete inom den gröna sektorn; park, odling och trädgård på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som trädgårdsmästare
 • Övervaka arbetsuppgifter inom odling, skötsel och utveckling av gröna miljöer inom park, trädgård och odling samt slutföra förelagda projekt i yrkesrollen som trädgårdsmästare.

Preparandutbildning
För att tillse att det finns möjlighet även för yrkesväxlare att bli behöriga kommer vi att erbjuda ett behörighetsgivande kurspaket, en sk. riktad preparandutbildning. Kurspaketet kommer att ges på distans och ger särskild behörighet för att söka våra Yh-utbildningar, däremot garanterar de inte en studieplats.

Behörighet
För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt lägst betyget E/3/G i kurserna:

 • Fordon och redskap, 100p
 • Marken och växternas biologi, 100p
 • Växtkunskap 1, 100p

Minst 1 års yrkeserfarenhet på 50% (halvtid) inom grön sektorn. De sökande ska ha arbetat under minst en växtsäsong med trädgårdsanläggning av gröna miljöer.