Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem bild

Relä- och kontrollanläggningar i Elkraftsystem

Denna utbildning riktar sig till personer som redan arbetar inom branschen och som behöver öka sin kompetens för att kunna tillgodose branschens behov av personal som kan arbeta med nutida och framtida utmaningar i att kunna säkerställa en tillförlitlig och stabil energiförsörjning.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Detta både för att effektivisera sina produktions- och distributionsanläggningar och för att utveckla nya miljövänligare alternativ.

Utbildningen är på distans, 50% studietakt. Laborationer som inte kan genomföras på distans kommer att ske på plats och under kvällstid.

Efter utbildningen ska du ha kompetenser att självständig kunna utföra en reläskyddsplanering för nya elnät, kunna föreslå förbättringar av reläskyddet i befintligt elnät, självständigt övervaka elnät samt föreslå och genomföra lämpliga åtgärder. Du ska kunna bedöma när en anläggning är klar för idrifttagning samt kunna bedöma och föreslå lämplig underhållsfilosofi för anläggningen.

Kontakt
Christer Öhman, utbildningsledare
021-39 98 06